ตลับเงินหลังปิด แกะลายพิเศษ

มาแล้ววววว....ค่าา...

งานตลับเงินของคุณอาจาริยานัง

เป็นตลับเงินหลังปิด ด้านหลังแกะลายเสือครู พร้อมสลักคำว่า "ฐิตคุโณ" ไว้ด้วย